Algemene ledenvergadering

Kaart onbeschikbaar

Datum en Tijd
19 april 2018
14:00 - 16:00

Locatie
De Fontein

Categorie


UITNODIGING

Voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 19 april 2018 in De Fontein, Goudenregenstraat 77, te Leeuwarden Aanvang: 14:00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Vaststelling verslag jaarlijkse algemene vergadering 20 april 2017

5. Verslag van het bestuur over 2017

6. Verslag ledenadministratie over 2017

7. Financiën over 2017

a. financiën vereniging
b. financiën activiteiten
c. verslag kascommissie

8. Bestuurssamenstelling/-mutaties:

a. Regulier aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Jan van Olffen.
b. Vacature i.v.m. overlijden Leo Hasz, Voor de ontstane vacatures zijn op het moment van maken van deze agenda nog geen
kandidaten bekend. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het bestuur.  Een dergelijke kandidaatstelling dient uiterlijk 8 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
c. Tussentijds aftredend: er zijn geen tussentijds aftredende bestuursleden

9. SLO – Douwe Schaafsma praat u bij over de ontwikkelingen binnen de SLO.

11. Rondvraag

12. Sluiting

(De stukken behorend bij de agendapunten 4, 7a, 7b, en 9 zijn vanaf 8 april 2018 te raadplegen op onze website. Vanaf die datum zijn schriftelijke exemplaren aan te vragen bij de secretaris. Daarnaast zijn de stukken ter vergadering beschikbaar.)

Pauze

Na de pauze zal dr. J. de Groot van het Centrum voor Medische Keuringen, een voordracht houden over zijn ervaringen als keuringsarts. Dr. de Groot, sommigen van u kennen hem wellicht als ‘onze’ keuringsarts, is een geboren verteller en geeft boeiend, onderhoudend en vaak met veel humor met voorvallen en anekdotes een inkijkje in zijn werk.