Inspraak ouderen

Busstation Leeuwarden

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.

In de 70-er jaren werd in Leeuwarden een aantal Raden opgericht voor een aantal beleidsgebieden. Zo was er de Raad voor Sportaangelegenheden, een Cultuurraad, een Jongerenraad en een Bejaardenraad. Dat waren de officiële organen die gevraagd en ongevraagd advies uitbrachten aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders.

Deze raden werden bemenst door mensen die in de betreffende beleidsterreinen actief waren en/of een zekere deskundigheid hadden en werden voor een periode van 4 jaar door de gemeenteraad benoemd.

Uit democratisch oogpunt een uitstekend systeem waar de toenmalige burgemeester Brandsma die een belangrijke rol heeft gespeeld om dit van de grond te krijgen best wel trots op was.

Vanaf 1990 is dit systeem afgebouwd. Het was de tijd van grote bezuinigingen en dat was best wel jammer.

Als oud-lid van de Raad voor Sportaangelegenheden moest ik hier aan denken toen de voorzitter van de SLO de heer Harry Wiersma, tijdens een vergadering van de voorzitters van de deelnemende ouderenorganisaties verzuchtte dat er weinig effectieve inspraak mogelijkheden meer zijn als belangenbehartiger voor ouderen. De gemeente heeft de externe advisering in grotere clusters ondergebracht zoals de ASD, Adviesraad Sociaal Domein, waarin praktisch het gehele welzijnsgebied is ondergebracht.

Voorheen was er nog twee keer per jaar een gesprek van de SLO met de wethouder mogelijk maar dat is nu komen te vervallen. En dat zet de belangenbehartiging voor ouderen verder op afstand. En dat in een tijd dat de vergrijzing toeneemt en daarmee ook de problemen waar ouderen mee te maken hebben en krijgen, is het onbegrijpelijk dat in plaats van een versterking van de inspraak mogelijkheden, een verslechtering heeft plaats gevonden.

Terwijl het SLO ruim 3000 ouderen vertegenwoordigt.

En dan mag je als SLO best wel serieus worden genomen. Want stel je eens voor als de SLO een politieke partij zou worden, dan zou de SLO gemakkelijk 5 zetels kunnen binnen halen en met dat aantal kun je direct in het college komen.

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht mis-schien iets om over na te denken?

Maar dat er een specifiek Adviesorgaan voor Ouderen moet komen, is met de toenemende problematiek hoog nodig. En anders…………

Jan van Olffen
Voorzitter LOS

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.