LOS Algemene ledenvergadering 2017

Fontijn Leeuwarden

Op 20 april aanstaande zal de Algemene ledenvergadering van LOS worden gehouden. De vergadering begint om 14.00 uur en zal plaatsvinden in ‘De Fontein’. Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststelling verslag jaarlijkse algemene vergadering 18 april 2016
 5. Verslag van het bestuur over 2016
 6. Verslag ledenadministratie over 2016
 7. Financiën over 2016
  • financiën vereniging
  • financiën activiteiten
  • verslag kascommissie
 8. Bestuurssamenstelling/-mutaties:
  • Regulier aftreden: er zijn geen regulier aftredende bestuursleden
  • Tussentijds aftreden: in verband met het tussentijds aftreden van Gerard van Steijn stelt het bestuur u voor in die vacature te benoemen de heer Keimp Pijpstra.
  • De leden kunnen tegenkandidaten aandragen. Een dergelijke kandidaatstelling dient uiterlijk 8 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
 9. Vaststelling huishoudelijk reglement
  • Het gaat hier om het definitief vaststellen van het reglement. Het reglement is geen onderwerp van bespreking meer.
 10. SLO
  • Douwe Schaafsma praat u bij over de ontwikkelingen binnen de SLO.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Pauze

Na de pauze zal Leendert Plaisier u meenemen naar Oud-Leeuwarden onder meer aan de hand van foto’s die fotograaf Charles Gombault in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw van de stad gemaakt heeft. Maar ook de ontwikkelingen van de stad ten tijde van de naoorlogse wederopbouw komen, met foto’s, ter sprake.

Stukken