LOS-VAST september 2016

Algemeen

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Aan het begin van het nieuwe seizoen, start de LOS een nieuwe leden-werfactie. Het ledental schommelt rond de 1100 leden. Dat is een mooi resultaat voor een nieuwe vereniging van 1 jaar oud.

Maar wij willen meer leden. Meer leden geven meer mogelijkheden in het aanbieden van veel nieuwe activiteiten. Het beleid is er op gericht een grotere variatie van activiteiten aan te bieden en daar wordt op dit mo-ment hard aan gewerkt.

Wij krijgen geregeld opmerkingen van mensen die te laat waren met het opzeggen van hun lidmaatschap van de ANBO in december, maar graag lid van de LOS hadden willen worden. En dat is prettig om te horen. Vandaar dat wij een nieuwe actieve ledenwerfactie gaan houden.

Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt er een stadsrondrit georgani-seerd onder het motto: “wat is er allemaal bijgekomen”. De rondrit geeft een fraai beeld van de ontwikkelingen in Leeuwarden van de laatste tijd. Naast andere nieuwe activiteiten willen wij verder gaan met een breder aanbod van activiteiten om hiermee de positie van de LOS verder te ver-sterken.

Er zijn op dit moment vele ontwikkelingen gaande. Wij merken dat veel ouderen vaak onvoldoende geïnformeerd zijn over zaken die voor hun van belang zijn. Ook in die informatievoorziening wil de LOS een rol gaan spe-len en onze leden via LOS-VAST duidelijke informatie geven. Eventuele hulpvragen op het gebied van voorzieningen, kunnen bij het bestuur wor-den gedaan.

Om dit allemaal op een goede manier te organiseren en uit te voeren, zijn er meer leden nodig en kan op die manier bijdragen van de LOS een ster-ke, onafhankelijke vereniging te maken.

In dit nummer van LOS-VAST zit een aanmeldingsformulier. Wij verzoeken onze leden dit formulier te geven aan familieleden, vrienden en/of kennis-sen, indien zij belangstelling tonen voor een lidmaatschap. Wanneer nieu-we leden zich de komende weken aanmelden, zijn zij lid tot 31 december 2017. Daarnaast kunnen zij gelijk meedoen aan alle bestaande en nieuwe activiteiten, zoals de bustocht, boottocht, de cursus filosofie en alle be-staande activiteiten, zoals die in de bijlage staan vermeld.

Jan van Olffen, voorzitter LOS

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.